10 tháng năm 2020, cả nước có gần 111.200 doanh nghiệp thành lập mới

0:00 / 0:00
0:00

Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước, quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4%.

10 tháng năm 2020, cả nước có gần 111.200 doanh nghiệp thành lập mới

Trong tháng 10/2020, cả nước có 12.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 72.400 lao động, tăng 18,4% về số doanh nghiệp, giảm 18,5% về vốn đăng ký và giảm 12,7% về số lao động so với tháng 9/2020. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2020 đạt 13,6 tỷ đồng, giảm 31,2% so với tháng trước và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 10, cả nước còn có 5.044 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,4% so với tháng trước và giảm 30,4% so với cùng kỳ năm 2019; có 3.293 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 0,7% và tăng 57,9%; có 3.579 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 12,6% và giảm 28,6%; có 1.413 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 18,6% và tăng 0,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2020, cả nước có gần 111.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.594.100 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 850.300 lao động, giảm 2,9% về số doanh nghiệp, tăng 11,1% về vốn đăng ký và giảm 17% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 2.298.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 32.600 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm nay là 3.892.100 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 37.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,2% so với 10 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên 148.900 doanh nghiệp, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính trung bình mỗi tháng từ đầu năm đến nay có gần 14.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 10 tháng qua, có gần 85.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó bao gồm 41.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 58,7%; gần 30.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 12,4%; 13.500 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,1%.

Trung bình mỗi tháng có 8.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tin bài liên quan