APP: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (Mã chứng khoán: APP - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2024

Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/07/2024

- Địa điểm thực hiện: CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ.

- Nội dung họp:

+ Thảo luận và quyết định tái cơ cấu công ty.

+ Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.