ATA trình cổ đông xóa dự phòng công nợ, đặt chỉ tiêu lãi 45 tỷ đồng năm 2018

ATA trình cổ đông xóa dự phòng công nợ, đặt chỉ tiêu lãi 45 tỷ đồng năm 2018

(ĐTCK) Công ty cổ phần Ntaco (ATA - UPCoM) vừa công bố tài liệu trình họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 15/1 tới đây với hàng loạt phương án xóa nợ và đặt chỉ tiêu lãi 45 tỷ đồng năm 2018.

Cụ thể, ATA dự kiến trình cổ đông việc xóa sổ các công nợ phải thu không có thực, lập dự phòng 100% các công nợ phải thu có thực nhưng quá hạn thanh toán trên 3 năm đối với công nợ phải thu của khách hàng.

Theo đó, với công nợ phải thu khách hàng, HĐQT Công ty đề nghị trích lập dự phòng gần 726 triệu đồng, xóa dự phòng 74 tỷ đồng và ghi nhận vào chi phí khác 73,3 tỷ đồng trong Báo cáo tài chính năm 2017.

Đối với công nợ phải thu cho vay, đề nghị xóa dự phòng 5,24 tỷ đồng và ghi nhận vào chi phí khác 5,24 tỷ đồng trong Báo cáo tài chính năm 2017.

ATA trình cổ đông xóa dự phòng công nợ, đặt chỉ tiêu lãi 45 tỷ đồng năm 2018 ảnh 1

Với công nợ phải thu từ trả trước người bán, đề nghị trích lập dự phòng 250 triệu đồng, xóa dự phòng 34,3 tỷ đồng và ghi nhận vào chi phí khác 34,3 tỷ đồng trong báo cáo tài chính năm 2017.

Với công nợ phải thu khác, đề nghị trích lập dự phòng 585 triệu đồng, xóa dự phòng 365,7 triệu đồng và ghi nhận vào chi phí khác gần 3 tỷ đồng trong báo cáo tài chính năm 2017.

Với công nợ phải thu dài hạn, đề nghị xóa dự phòng 154 triệu đồng và ghi nhận số này vào chi phí khác trong báo cáo tài chính năm 2017.

Trong tờ trình về việc xóa sổ khoản phải trả không thực trả, HĐQT đề nghị xóa sổ 1 tỷ đồng và ghi nhận số này vào thu nhập khác trong báo cáo tài chính năm 2017 đối với khoản công nợ phải trả người mua trả tiền trước.

Đối với khoản công nợ phải trả khác, đề nghị xóa sổ 24 tỷ đồng và ghi nhận vào thu nhập khác trong báo cáo tài chính 2017.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị ATA cũng trình Đại hội về phương án kinh doanh năm 2018, với doanh thu và lợi nhuận dự kiến lần lượt là 378,8 tỷ đồng và 45,5 tỷ đồng.

Công ty cho biết, doanh thu dự kiến này là dựa trên việc thực hiện xuất khẩu cá vào thị trường Hoa Kỳ. Khi Công ty đã có hồ sơ trình Chính phủ Hoa Kỳ về việc xin thuế xuất ưu đãi vào Mỹ có kết quả và hiệu lực trước ngày 31/3/2018.

ATA trình cổ đông xóa dự phòng công nợ, đặt chỉ tiêu lãi 45 tỷ đồng năm 2018 ảnh 2

Thêm vào đó, năm 2018 công ty sẽ xử lý toàn bộ công nợ phải thu, phải trả, báo cáo kiểm toán thông qua, trình UBCKNN và đề nghị HNX cho giao dịch cổ phiếu ATA trong các ngày trong tháng.

Đồng thời, HĐQT cũng trình cổ đông miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT gồm ông Hồ Mạnh Dũng và ông Nguyễn Thanh Tùng kể từ ngày 15/1/2018.

Tin bài liên quan