C47: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

C47: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng 47

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán: C47

Mã ISIN: VN000000C473

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 14/02/2022

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 47 – số 8 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Nội dung họp: Thông qua việc điều chỉnh bổ sung nghành nghề kinh doanh của Công ty