C47: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (10:1)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Xây dựng 47 (C47 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2023

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.