Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB – HOSE)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện: ngày 12/04/2024

- Địa điểm thực hiện : Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp)

- Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; + Phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; + Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; + Tờ trình về việc ký kết các Hợp đồng giao dịch năm 2024; + Và các vấn đề khác có liên quan.