Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 20/05/2024 (chi tiết TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp).

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.