Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (QNP – HOSE)

Thời gian thực hiện: Từ 07 giờ 30 phút ngày 12/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm Điều hành sản xuất, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.