Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIG – HNX)

Thời gian thực hiện: 23/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Dự kiến Vườn Vua Resort & Villas, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.