Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Vietinbank (CTS – HOSE)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện: Ngày 02/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp dự kiến: + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024; + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; + Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; + Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024; + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/ năm 2024 của Công ty; + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; + Thông qua Tờ trình nhân sự và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty; + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).