Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI –HOSE)

Thời gian thực hiện: 31/03/2023.

Địa điểm thực hiện: CTCP Đại lý Vận tải Safi, số 209 Nguyễn Văn Thủ, Q1, TP HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.