Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB – HNX)

Thời gian thực hiện: 07/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty tại số 10 Lam Sơn, phường Phước Hoà, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.