Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CAV – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 29/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thông báo mời họp cổ đông.