Công ty cổ phần Điện lực Gelex (GEE – UpCoM)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện: Dự kiến 27/03/2024

- Địa điểm thực hiện: Thông tin cụ thể được ghi trong thư mời họp cổ đông

- Nội dung họp: + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024; + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024; lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; giao dịch giữa Công ty với người có liên quan năm 2024; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).