Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng (DNC – HNX)

Thời gian thực hiện: 01/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty, số 34 đường Thiên Lôi – phường nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.