Công ty cổ phần Everpia (EVE – HOSE)

Thời gian thực hiện: 27/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Hưng Yên, CTCP Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.