Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS - UpCoM)

- Thời gian: Ngày 30/03/2017

- Địa điểm tổ chức: 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.