Công ty cổ phần Nông dược HAI phát hành cổ phiếu ra công chúng