Công ty cổ phần Phân phối Top One (TOP – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 02/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Địa chỉ cụ thể công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.