Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB – HNX)

Thời gian thực hiện: 31/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.