Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8 – HOSE)

Thời gian thực hiện: 05/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.