Công ty cổ phần Sữa Quốc tế (IDP – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 01/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Dự kiến 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.