Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 25/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Trực tuyến.