Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (VNY – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 06/05/2023.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y Trung ương I – tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.