Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (CAT – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 01/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty - địa chỉ: 08 Cao Thắng, phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.