Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau (CAT – UpCoM)

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 30/03/2024

- Địa điểm thực hiện: ăn phòng Công ty - địa chỉ: 08 Cao Thắng, phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; + Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023; + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; + Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024; + Và thảo luận thông qua một số vấn đề quan trọng khác.