Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 (NMK - UpCOM)

- Thời gian: 7h30' ngày 14/5/2016
Địa điểm: Hội trường khách sạn Hàng Hải - Số 34 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa.