Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (CLX – UpCoM)

Thời gian thực hiện : Ngày 15/04/2024.

- Địa điểm thực hiện : TCPH thông báo sau.

- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; + Các nội dung khác.