CSM: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (Mã chứng khoán: CSM - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2024

Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: 26/07/2024

Địa điểm thực hiện: TCPH thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

Nội dung họp:

- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;

- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.