CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam (VIG – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2024.

- Địa điểm thực hiện: Vườn Vua Resort & Villas, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.