CTCP Công nghệ Viễn thông VI TE CO (VIE – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 13/05/2024

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO