CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (HTE – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 23/04/2024

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông và được đăng tải trên website của Công ty, các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.