CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 19/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021

Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Văn phòng TICCO, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 46-48 Nguyễn Công Bình, Xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.