CTCP Dược Trung ương 3 (TW3 – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 30/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Thông báo sau theo giấy mời họp.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.