CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC – HOSE)

- Thời gian thực hiện: Ngày 24/4/2024.

Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội, chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời.