CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (TDS – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 31/03/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel; Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.