CTCPThương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (DHM – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ bảy, ngày 20/04/2024.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Nội dung họp: Tổng kết các hoạt động của Công ty năm 2023, đề ra kế hoạch, phương hướng phát triển trong năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.