DC4: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DC4 – HOSE)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.