DCM: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (9%)


CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:25/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9% (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/10/2019 và xuất trình CMND, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).