DDN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DDN

Mã ISIN: VN000000DDN5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 02/03/2022 đến hết ngày 12/03/2022

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng, số 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

VNIndex

1,197.6

-20.49 (-1.71%)

 
VNIndex 1,197.6 -20.49 -1.71%
HNX 277.68 -4.66 -1.68%
UPCOM 88.88 -0.13 -0.14%
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
09/08/2022