DDV: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (5%)

Công ty cổ phần DAP – VINACHEM (DDV - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2023

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Thời gian thực hiện: 10/02/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (phòng Kế toán Tài chính – vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/02/2023 và xuất trình căn cước công dân/ chứng minh thư nhân dân, sổ cổ phần và giấy ủy quyền quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền).