DID: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP DIC - Đồng Tiến

- Mã chứng khoán: DID

- Mã ISIN: VN000000DID5

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2021

- Lý do mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 11/10/2021 đến ngày 25/10/2021

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến. Lô 17, Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh Đồng Nai

- Nội dung lấy ý kiến: Chấp thuận cho CTCP Cấu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CTCP Cấu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP DIC – Đồng Tiến mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.