Khu công nghệ cao Hòa Lạc là một trong những đơn vị được giao bổ sung vốn trong lần này

Khu công nghệ cao Hòa Lạc là một trong những đơn vị được giao bổ sung vốn trong lần này

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và giao kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 của bộ, ngành và địa phương.

Cụ thể, điều chỉnh giảm 261,135 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn và điều chỉnh tăng 515,095 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong nội bộ của bộ, ngành và địa phương.

Điều chỉnh tăng 1.940,48 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại các bộ, ngành và địa phương.

Giao bổ sung 1.862,929 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn cho Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Quyết định cũng nêu rõ: Điều chỉnh giảm 4.812,524 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 của các Bộ, ngành, địa phương, trong đó: Bộ Giao thông vận tải 3.166,805 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 370,787 tỷ đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo 490,012 tỷ đồng và các tỉnh: Hà Giang 121,017 tỷ đồng; Phú Thọ 32,112 tỷ đồng; Quảng Ninh 233,154 tỷ đồng; Đắk Lắk 180,793 tỷ đồng; Kon Tum 36 tỷ đồng; Bến Tre 53,744 tỷ đồng; Vĩnh Long 128,1 tỷ đồng.

Giao bổ sung 77,49 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngước ngoài (vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Ai-len) năm 2019 cho các tỉnh: Hà Giang 18 tỷ đồng; Hòa Bình 20,9 tỷ đồng; Quảng Trị  9,49 tỷ đồng; Kon Tum 19,2 tỷ đồng; Trà Vinh 9,9 tỷ đồng để đầu tư thực hiện Dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Giao bổ sung 4.573,722 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 cho các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ danh mục dự án và tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 được giao nêu trên, quyết định giao cho các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 của từng dự án; chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 được giao, điều chỉnh, các bộ, ngành và địa phương thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án theo quy định, gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/1/2020.

Tin bài liên quan