DM7: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Dệt May 7 (DM7 – UPCoM)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2023

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2023

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.