DPH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (15%)

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (DPH - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2023

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 09/02/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.