DTI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung

Mã chứng khoán: DTI

Mã ISIN: VN000000DTI1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:

+ Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông : Dự kiến ngày 30/11/2021

+ Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 01/12/2021 đến 16h30 ngày 13/12/2021.

+ Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 16h45’ ngày 13/12/2021

- Địa điểm nhận phản hồi ý kiến cổ đông : Công ty sẽ thông báo lại sau.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Bổ sung, sửa đổi chi tiết một số mã ngành nghề kinh doanh;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền lấy ý kiến.