FOX: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt (29%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP CTCP Viễn thông FPT (FOX – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2024

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2024

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/03/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông từ ngày 29/03/2024.