Gelex Electric (GEE) muốn nâng sở hữu lên 100% vốn tại Cadivi và Thibidi thông qua chào mua công khai

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric, mã GEE - UPCoM) muốn nâng sở hữu tại hai công ty con.
Gelex Electric (GEE) muốn nâng sở hữu lên 100% vốn tại Cadivi và Thibidi thông qua chào mua công khai

Cụ thể, Gelex Electric chào mua công khai 2.100.795 cổ phiếu CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi, mã CAV) để nâng sở hữu từ 96,5% lên 100% vốn điều lệ, giá chào mua là 55.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu thực hiện mua thành công theo giá chào mua, ước tính Gelex Electric sẽ bỏ thêm 115,54 tỷ đồng để mua vào hơn 2,1 triệu cổ phiếu CAV.

Thời gian thực hiện từ ngày 9/1/2023 đến ngày 28/2/2023.

Theo tìm hiểu, Cadivi tiền thân là Công ty Dây Đồng Miền Nam, được thành lập năm 1975, trở thành công ty đại chúng năm 2007 và niêm yết trên sàn HoSE trong năm 2014. Đơn vị hiện đang hoạt động chủ yếu là sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác.

Ngoài ra, Gelex Electric cũng chào mua công khai 4.535.401 cổ phiếu CTCP Thiết bị Điện (Thibidi, mã THI) để nâng sở hữu từ 90,88% lên 100% vốn điều lệ, giá chào mua công khai là 25.500 đồng/cổ phiếu.

Ước tính, nếu mua thành công, Gelex Electric sẽ bỏ thêm 115,65 tỷ đồng để mua vào hơn 4,5 triệu cổ phiếu THI.

Thời gian thực hiện từ ngày 9/1/2023 đến hết ngày 28/2/2023.

Lợi nhuận trước thuế đạt 663,16 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022

Trong quý III/2022, Gelex Electric ghi nhận doanh thu đạt 3.528,71 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 60,26 tỷ đồng, giảm 21,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,5% lên 12,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 41,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 128,45 tỷ đồng lên 436,94 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 25,4%, tương ứng tăng thêm 21,65 tỷ đồng lên 106,82 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 54,6%, tương ứng tăng thêm 95,63 tỷ đồng lên 270,83 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 24,1%, tương ứng tăng thêm 35,14 tỷ đồng lên 181,22 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 87,3%, tương ứng giảm 38,95 tỷ đồng về 5,65 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty thuyết minh chi phí tài chính tăng trong quý III chủ yếu do chi phí lãi vay tăng thêm 43,7 tỷ đồng lên 174,5 tỷ đồng; lỗ chênh lệch tỷ giá tăng thêm 24,1 tỷ đồng lên 25,2 tỷ đồng; lỗ nghiệp vụ LME – Hedging 12,75 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận…

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Gelex Electric ghi nhận doanh thu đạt 12.790,51 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 537,06 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Gelex Electric đặt kế hoạch doanh thu 19.110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,1% và 144,5% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 663,16 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 33,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, dòng tiền có dấu hiệu cải thiện so với cùng kỳ. Trong đó, 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận dương 1.535,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 3.995,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 351,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 2.447 tỷ đồng, chủ yếu trả bớt nợ vay.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Gelex Electric giảm 18,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 4.212,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 6.826,7 tỷ đồng, chiếm 36,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 5.011,96 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.381,3 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.317,9 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho giảm 26,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.768,44 tỷ đồng về 5.011,96 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 32,5%, tương ứng giảm 1.148,6 tỷ đồng về 2.381,3 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 36% so với đầu năm, tương ứng giảm 626,4 tỷ đồng về 1.113,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 17,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.968,8 tỷ đồng về 9.514,8 tỷ đồng, chiếm 50,3% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/1, cổ phiếu GEE giảm 1.800 đồng về 26.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan