HAH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

- Mã chứng khoán: HAH

- Mã ISIN: VN000000HAH4

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỉ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 10 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2021.

VNIndex

1,026.48

-48.04 (-4.68%)

 
VNIndex 1,026.48 -48.04 -4.68%
HNX 223.3 -11.83 -5.3%
UPCOM 82.41 -1.38 -1.67%