HCMB15312: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB15312

- Loại chứng khoán: Trái phiếu chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 8.050 đồng

- Ngày thanh toán: 17/09/2020